Servisné podmienky, obchodné podmienky

spoločnosti PPSHOP, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, IČO: 35 978 627, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 39369/B.

I. ODOSLANIE FORMULÁRU NA ODOSLANIE ZARIADENIA
 1. Objednávkou servisného zásahu sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný systémom web stránky. Následne je potrebné zariadenie zaslať alebo fyzicky doručiť na adresu predávajúceho: PPSHOP, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava. Balík je potrebné dôkladne zabezpečiť proti poškodeniu a poistiť. Za prípadne poškodenie alebo stratu zariadenia počas prepravy, nesie zodpovednosť prepravca.
 2. V prípade, ak kupujúci zariadenie nedoručí v priebehu 5 dní po odoslaní formulára, objednávka sa zrušuje. Formulár na odoslanie musí obsahovať všetky uvedené náležitosti a môže byť odoslaný v elektronickej podobe alebo v papierovej forme ako súčasť zásielky spolu so zariadením.
 3. Cenovou ponukou je suma uvedená na web stránke, ktorá sa v prípade skrytých vád môže líšiť. O novej cene v súvislosti so skrytou závadou bude zákazník informovaný telefonicky alebo emailom. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie aj zaslanie cenovej ponuky na základe telefonickej alebo e-mailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza písomným, teda elektronickým potvrdením cenovej ponuky. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe vystavenej a doručenej faktúry, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. Pri osobnom odbere v predajni je dokladom o predaji účet z registračnej pokladnice.
 4. Na základe kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služieb, vykoná predávajúci opravu alebo úpravu elektronického zariadenia kupujúceho. Kupujúci bez zbytočného odkladu po uzatvorení zmluvy, odovzdá na vlastné náklady elektronické zariadenie predávajúcemu, a to buď osobne alebo zaslaním na adresu predajne. Lehota na plnenie povinnosti predávajúceho spočívajúca v oprave alebo úprave tovaru, začína plynúť od okamihu prijatia elektronického zariadenia.
 5. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.
II. Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru
 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Storno je možné urobiť do 24 hodín, a to bez udania dôvodu. Pri storne treba uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú.  Neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť, v lehote 30 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
 2. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z.
 3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy ešte pred začatím plnenia služby, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zariadenie v pôvodnom stave na náklady kupujúceho do 15 dní. V prípade vykonanej diagnostiky je predávajúci oprávnený účtovať si diagnostiku.
 4. Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.
 5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, predávajúci nie je schopný dodať produkt alebo poskytnúť službu kupujúcemu v lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Rovnako, ak tovaru nie je možné zabezpečiť potrebný servis. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
 6. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny, mu budú finančné prostriedky vrátené do 30 dní na určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
III. platobné podmienky
 1. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu po poskytnutí služby (po oprave zariadenia). A to formou bezhotovostnej úhradou na účet predávajúceho, alebo na dobierku pri prevzatí tovaru. Všetky ceny za tovar na webovej stránke sú orientačné uvádzané vrátane DPH. Výsledná cena závisí od reálneho stavu zariadenia a od prítomnosti skrytých závad. Cena sa rozumie za samotný produkt (službu) a neobsahuje poštovné a balné náklady. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar (službu).
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny, a to v prípade zmeny právnych predpisov, pri výraznom náraste inflácie, zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
IV. dodacie PODMIENKY
 1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite. Tovar bude expedovaný zo skladu spoločnosti PPSHOP, s.r.o. a doručený poštou, alebo kuriérskou službou. V prípade uhradenia kúpnej ceny bezhotovostnou úhradou vopred, bude tovar doručený ako štandardný balík. V opačnom prípade bude doručený ako dobierka.
 2. Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom od prijatia zariadenia. Štandardný termín dodania je do 7 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, prípadne oprava alebo úprava elektronického zariadenia bude náročnejšia, kupujúci bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky.
V. záruka a reklamácie
 1. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty a služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zo strany kupujúceho.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to ihneď, ako sa o poškodení dozvedel. Zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho, uvedenú v týchto VOP, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. V prípade poškodeného balenia pri preberaní tovaru od prepravcu, zabezpečí kupujúci pri akomkoľvek poškodení tovaru, reklamačný zápis s popisom poškodenia. Zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi.
VI. prepravné
 1. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledovných spôsobov dodania tovaru alebo vrátenia elektronického zariadenia, ktoré bolo predmetom opravy alebo úpravy: doručenie kuriérskom spoločnosťou, alebo osobne.
 2. V prípade, ak nebolo stanovené inak, prepravné náklady predávajúceho, teda poštovné a balné, nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
VII. osobitosti týkajúce sa zmluvy
  1. Na základe zmluvy poskytuje predávajúci kupujúcemu služby týkajúce sa opravy alebo úpravy elektronického zariadenia, ktorým je napríklad mobilný telefón, tablet a ďalšie. Oprava alebo úprava elektronického zariadenia si môže vyžiadať zásah do jeho hardvéru/softvéru, čo môže mať za následok výmaz uložených dát. Preto odporúčame dáta v elektronickom zariadení si zálohovať. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu dát uložených na elektronickom zariadení.
  2. Ak elektronické zariadenie, ktoré má byť predmetom opravy alebo úpravy obsahuje prístupové heslá do systému, kupujúci je povinný príslušné heslá oznámiť pri uzatvorení zmluvy, najneskôr však pri odovzdaní elektronického zariadenia, alebo heslá odstrániť pred jeho odovzdaním. Pokiaľ tak neurobí, predávajúci začne plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy až dňom dodania prístupových kódov. Pokiaľ kupujúci na výzvu predávajúceho neoznámi prístupové kódy, tovar bude vrátený bez opravy.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade elektronického zariadenia mechanicky poškodeného napr. pádom, rozobratím pred opravou, potopením alebo poškodením inou tekutinou, sa môže prejaviť skrytá chyba až pri servisnom úkone, teda po otvorení a rozobraní elektronického zariadenia. Skrytá chyba môže elektronické zariadenie nenávratne poškodiť, alebo sa môžu prejaviť ďalšie poškodenia, ktoré môžu navýšiť cenu opravy.
  4. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytých chýb a poškodení zistených pri servisnom úkone.
  5. Kupujúci si je plne vedomý rizík spojených s opravou mechanicky alebo tekutinou poškodených zariadení a vyplnením objednávky prejavuje súhlas s vykonaním servisného úkonu.
vIII. ochrana osobných údajov
 1. Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a všetky ním uvedené osobné údaje sú pravdivé. Kupujúci vyhlasuje, že dal súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, pričom tento súhlas dáva dobrovoľne. Udelený súhlas platí po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, s výnimkou prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke www.ppshop.sk a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti PPSHOP, s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 1.5.2017